Extraårsmötesprotokoll för den assyriska nätverket

EXTRAÅRSMÖTESPROTOKOLL Söndag den 23 november 2014.

  • 1. Mötets öpnande

Extra årsmötet öppnades av ordföranden Sam Kerio som hälsade alla välkomna.

  • 2. Fastställande av röstlängd:

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

 

  • 3. Val av mötets ordförande, justerare och sekreterare
  1. a) årsmötet beslutade att välja Shamoun Zeito till mötesordförande.
  2. b) årsmötet beslutade att välja George Abraham till mötessekreterare.
  3. c) årsmötet beslutade att välja Rody Toma till justerare.

  • 4 Mötets utlysande

Extraårsmötet förklarade att kallalse skett stadgenligt.

  • 5. Fastställande av dagordning

Extraårsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

  • 6. Val av AHRN:s ny styrelse

På extraårsmötet beslutades:

att välja Ramin Kabrial till ordförande.

att välja Lina Malki till vicordförande

att välja Linda Elia, Ninib Abdelnoour, Nohadra Mousa, Rody Toma och Mouris Chabo till styrelseledamöter.

att välja Jamil Hanna, Shamoun Zeito, till styrelsesuppleanter.

 

  • 7. Årsmötets avslutande

Ordförande Ramin Kabrial tackade alla och avslutade extraårsmötet .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s