Assyrian HR Network:s 2013 årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTESPROTOKOLL Assyrian Human Rights Network:s årsmöte  den 19 oktober 2013.

 

Årsmötet öppnades av den tillfälliga ordföranden Osama Kerio som hälsade alla välkomna.

§ 1 Upprop och fastställande av rösträtt inför mötet: Upprop av närvarande medlemmar genomfördes. Årsmötet räknade att 19 av de närvarade var röstberättigade medlemmar.

§ 2 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

         a)      Val av mötesordförande: årsmötet beslutade att välja Samira Gergeotill mötesordförande.

         b)      Val av mötessekreterare: årsmötet beslutade att välja Naome Oshana till mötessekreterare.

         c)      Val av justerare: årsmötet beslutade att välja Kara Hermez till justerare.

         d)      Val av rösträknare: årsmötet beslutade att välja Ramen Gabriel, Gabi Beho till rösträknare.

 

§ 3 Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna

Årsmötet har blivit utlyst i behörig tid och ordning.

§ 4 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Ordföranden Osama Edward läste upp avsnitt för avsnitt i verksamhetsberättelsen och gav utrymme för frågor.

§ 6 Revisorernas berättelse: Kassören och revisorer förklarade att AHRN inte har någon ekonomisk redogörelse eftersom alla medlemmar och styrelsemedlemmars verksamhet har varit ideelt.

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för den tillfälliga styrelsen för den tid som revisionen avser:  

På årsmötet beslutades attbevilja den avgående styrelsens ansvarsfrihet för perioden 10 april 2013 till 19 oktober 2013

 

§ 8 Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen minst 14 dagar före mötet.

         a)      Styrelsens förslag: Styrelsen hade inga föranmälda frågor till årsmötet.

         b)      Medlemmarnas förslag, motioner: Inga motioner hade anmälts till årsmötet

 

§ 9 Val av styrelse för kommande period.

Valberedningen presenterade sitt förslag. På årsmötet beslutades:

att välja AHRNS:s grundare Osama Edwar Kerio till ordförande.

att välja Ramen Kabrial till vicordförande

att välja Linda Baris Elia, Ninib Abdelnour, Nohadra Mousa, Rody Toma, Lina Malki till styrelseledamöter.

att välja Jamil Hanna, Shamoun Zeito, Maurice Chabo till styrelsesuppleanter.

 

§  10  Övriga val: årsmötet beslutade

att välja David Shisha och Ghassan Jallo till revisorer och Milad Kouriye till revisorsuppleant

att välja George Abraham, Warde Dawood till valberedning.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§ 12 Årsmötets avslutande

Ordförande Osama Edwar Kerio tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet.

   justerare: Kara Hermez                                                                                sekreterare: Naomi Oshana

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s